പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ബാന്‍ഡുറയെ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു...

August 16 Monday
06:30 PM
Google Meet

Language Medium: Malayalam

Albert_Bandura_Psychologist_edited.jpg

ബാന്‍ഡുറയുടെ സംഭാവനകള്‍ : ബോബോ ഡോളുകള്‍ക്കപ്പുറം

അവതരണം: Dr. ചിഞ്ചു. സി

​ടീം അസെന്റ്റ്

മനശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യമാറ്റവും
അവതരണം : ഷിജു ജോസഫ്‌

അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രൊഫസര്‍, മനശാസ്ത്ര വിഭാഗം,

ഗവ. വനിതാ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം

Keyboard and Mouse

Registration

Registration will be given to limited participants on first come first served basis